FEDERACIÓ DE COMITES POBLE CATALÀ

Butlleta d'inscripció individual al Cens Nacional del Poble Català

Objecte i definicions

Cens electoral d'inscripció voluntària de membres de la Nació catalana, sense distinció d'origen ni de llengua habitual. A utilitzar per elegir representants a l'Assemblea Nacional constituent o Cambra de representats del Poble de la Nació Catalana, per votar una Constitució Catalana i per votar a la consulta popular efectiva d'autodeterminació del Poble català per decidir si es vol dotar d'Estat propi (punts 5.4, 5.5 i 5.6 del Pacte Nacional per a l'Autodeterminació). Accions previstes per vies democràtiques altres que les regides sota la Constitució Espanyola, la Constitució del Poble espanyol.

L'edat per inscriure's és a partir de 16 anys.

L'àmbit geogràfic a efectes del dret a inscriure's per raons de naixement, de descendència o de residència, és el territori polític de la Nació catalana: Principat de Catalunya, Catalunya del Nord, Franja nord-occidental, Antic Regne de València i Illes Balears.

Referències

En els casos d'exercici del dret a l'autodeterminació, el Tribunal Internacional de Justícia de les Nacions Unides a La Haia fa la distinció entre "poble" i "població". Distinció entre poble sense estat -el subjecte d'aquest dret- i la resta de població que es considera d'una nació que ja té estat. Un Jutge d'aquell Tribunal ha precisat en una de les seves obres que la part de població que ja té estat propi no és subjecte del dret d'autodeterminació i no ha de votar a la consulta.

A diversos estats, com a França o als Estats Units, no vota a les eleccions tota la població de dret; sinó que només poden votar les persones que prèviament s'hagin inscrit al cens electoral; són censos d'inscripció voluntària diferenciats del cens estadístic de població utilitzat a l'Estat espanyol com a cens electoral.

Els Cens Nacional del Poble Català, en ser un cens d'inscripció voluntària de persones que es consideren membres de la Nació catalana, compleix amb els dos criteris citats.

DADES CIVILS PERSONALS (copiades d'un document oficial amb fotografia expedit per un estat)

Nom (es pot catalanitzar)

Cognoms

 

Sexe:

Masculí

Femení

Altre

No vull especificar

Data de naixement (dd/mm/aaaa)

Nº del document

 

Lloc de naixement

(Si no ha nascut en territori de la Nació catalana que figura a les definicions, l'Agència us demanarà d'aportar la prova de 5 anys de residència o dades civils de naixement al territori del pare o de la mare)

 

ADREÇA ACTUAL

carrer, avinguda, plaça...

número

escala, planta, porta

 

Codi Postal

Població

 

Comarca

País o Estat

 

Correu-e

Telèfon

 

DECLARACIÓ PER SER INSCRIT(A)

Em considero membre de la Nació catalana definida més amunt i m'inscric al Cens Nacional del Poble Català per poder votar a les eleccions i consultes que s'organitzin amb aquest cens electoral. Amb aquesta inscripció no renuncio a la meva ciutadania administrativa actual ni a estar eventualment inscrit en un altre cens electoral.

 

Tantmateix, també dono l'autorització explícita per que les meves dades personals s'afegeixin al llistat del cens, i en soc responsable de la seva veracitat.

 

Contribució financera: Si   No   de   euros. Amb periodicitat: Una sola vegada   Trimestral   Anual

(facultativa i voluntària, necessària per a la campanya del Cens i del Pacte Nacional per a l'Autodeterminació)

Les dades de domiciliació o de targeta (VISA, Mastercard o 4B) us seran demanades aquí a través d'un servidor segur un cop finalitzada la inscripció.

 

Proposta d'ajuda com a voluntari(a): Si   No

Pot col·laborar en:

 

Autoritzeu que comuniquem el vostre correu electrònic al Comitè Poble Català més pròxim ?: Si   No

 

Estarieu disposat/da a crear un Comitè Poble Català per promoure inscripcions al Cens? Si   No

 

Els responsables del Cens, assegurem que les dades que queden sota la nostra custòdia seran guardades amb el màxim nivell de seguretat possible, i que no es faran servir per cap altra finalitat que l'esmentada.